تبلیغات
وبلاگ آموزشگاه بعثت - مطالب واحد آموزش
یکشنبه 28 تیر 1388

نمونه سوالات مسابقات آزمایشگاهی زیست شناسی

   نوشته شده توسط: دكتر خاكیه    نوع مطلب :واحد آموزش ،

۱. با افزودن سرکه یا آبلیمو به سفیده تخم مرغ خام چه تغییری در آن بوجود می آید؟

۱) تغییری ایجاد نمی کند.             ۲) پروتئین آن کاملا منعقد می شود

۳) پروتئین آن غیر محلول می شود.       ۴) حلالیت پروتئین زیاد می شود.

 ۲. راه تشخیص چشم راست در چشم گاو کدام است؟

۱) غده اشکی در پلک بالایی در سمت داخل چشم قرار دارد.

۲) باقیمانده پلک سوم در قسمت خارج چشم قرار دارد.

۳) عصب بینایی در قسمت و به سمت داخل تمایل دارد.

۴) قائده تخم مرغی قرنیه چشم به سمت خارج چشم است.

۳. کدام مورد درباره ی غضروف نای و نایژه و نایژک خا صحیح است؟

۱) نای غضروف کامل ـ نایژه غضروف نیم دایره ـ نایژک غضروف منقطع دارد.

۲) نای غضروف کامل ـ نایژه غضروف منقطع ـ نایژک پیوسته غضروف است.

۳) نای غضروف نیم دایره ـ نایژه غضروف منقطع ـ‌نایژک بدون غضروف است.

۴) نای غضروف نیم دایره ـ‌نایژه و نایژک غضروف منقطع دارند.

۴. تصویر نهایی قابل مشاهده در میکروسکوپ نوری به چه صورتی دیده می شود؟

۱) معکوس و حقیقی

۲)معکوس و مجازی

۳) مستقیم و مجازی

۴) مستقیم و حقیقی

۵. کدام یک از جملات زیر صحیح می باشد:

۱) حد تفکیک و قدرت جداسازی میکروسکوپ نوری از میکروسکوپ الکترونی بیشتر است.

۲) قدرت جداسازی میکروسکوپ الکترونی کم تر از میکروسکوپ نوری است.

۳) حد تفکیک میکروسکوپ الکترونی کم تر از میکروسکوپ نوری است.

۴) حد تفکیک و قدرت جداسازی میکروسکوپ الکترونی کم تر از نوری است.

۶. غده هیپوفیز بر روی کدام یک از استخوان های جمجمه قرار دارد؟

۱) پس سری

۲) پروانه ای

۳) پرویزنی

۴) آهیانه

۷. در ساختمان داخلی بدن انسان طحال نسبت به کدام یک فاصله بیشتری دارد؟

۱)‌کیسه صفرا         ۲) پانکراس          ۳) آپاندیس     ۴) معده

۸. با در نظر گرفتن ساختمان چشم برای تشکیل تصویر نور به ترتیب کدام مسیر را طی می کند؟

۱) قرنیه زجاجیه مردمک عدسی زلالیه شبکیه

۲) قرنیه زلالیه مردمک عدسی زجاجیه شبکیه

۳) قرنیه زجاجیه عدسی مردمک لالیه شبکیه

۴) قرنیه زلالیه عدسی مردمک زجاجیه شبکیه

۹. سلول خونی که در شکل مقابل می بینید چه نام دارد؟

۱) لنفوسیت        ۲) مونوسیت           ۳) بازوفیل           ۴) ائوزینوفیل

۱۰. مورد استفاده رنگ برم تیمول بلو در آزمایشکاه زیست شناسی چیست؟

۱)رنگ آمیزی بافت های سخت گیاهی

۲) تشخیص کربن دی اکسید

۳) رنگ آمیزی بافت های نرم گیاهی

۴) تشخیص اکسیژن

۱۱. در زیر میکروسکوپ در یک مقطع میکروسکوپی گیاهی استوانه مرکزی بزرگ ضخامت پوست ناچیز آوند های چوبی و آبکش منطبق بر هم مشاهده میگردد. این مقطع متعلق به کدام بخش گیاه است؟

۱) ریشه      ۲)ساقه        ۳) برگ        ۴) رگبرگ

۱۲. کدام جمله در مورد شبکه کورویید مغز شبکه مشیمیه غلط است؟

۱) در همه بطن های مغز مشاهده می شود.

۲) مایع مغزی نخاعی را پس از گردش در بطن ها به سیاهرگ های مغزی تخلیه می کند.

۳) یک شبکه مویرگی می باشد که از مویرگ های نرم شامه منشا گرفته است.

۴) مایع مغزی نخاعی را ترشح می کد.

۱۳. با شکافتن بطن راست به ترتیب کدام بخش ها را می بینید؟

۱) دریچه سینی ششی دریچه سه لختی رابط عرضی

۲) دریچه سینی ششی رابط عرضی دریچه سه لختی

۳) دریچه سه لختی دریچه سینی رابط عرضی

۴) رابط عرضی دریچه سینی دریچه سه لختی

14. کدام جمله در مورد چشم غلط است؟ هنگام تشریح چشم....

 

 

الف) سطح داخلی صلبیه تیره رنگ و سطح خارجی آن را سفید می بینیم.

ب) اتصال شبکیه و مشیمیه به یک دیگر نسبتا محکم است.

ج) تارهای نگهدارنده عدسی قابل رویت می باشند.

د) جسم مژگانی به صورت حلقه در اطراف عنبیه محکم است.

15   . در تشریح کلیه پس از برش طولی بخشی از قسمت مرکزی که در مجاور قسمت قشری قرار دارد قرمز دیده می شود. در صورتی که بخش نزدیک به

 لنگچه این طور نیست. چرا؟ به علت وجود ..... در آن بخش.

الف) شبکه اول مویری

ب) شبکه دوم مویرگی

ج)سرخرگ بین لوبی بیش تر

د) سرخرگ های قوسی

16. کار رشته های ارتجاعی که به لبه های لت های دریچه های دریچه دولختی و سه لختی قلب متصل اند چیست؟

الف) بستن دریچه ها

ب) بازکردن دریچه ها

ج) جلوگیری از بیرون ردگی دریچه ها به سمت دهلیز ها

د) جلوگیری از فرورفتگی دریچه ها به سمت بطن ها

17. در طبقه بندی کروموزوم ها کدام عوامل در نظر گرفته می شود؟

1. محل سانترومر        2. اندازه کروموزوم     3. نوع ژن های کروموزوم        4. طول بازو های کروموزوم         5. میزان فعالیت هر کروموزوم        6. همه موارد

الف) 1 5 6

ب) 2 5 4

ج) 1 2 4

د) 6

18. هنگام نزدیک شدن استخوان ساعد به استخوان بازو به ترتیب کدام ماهیچه منقبض و کدام ماهیچه در حال استراحت است؟

الف) دوسر سه سر

ب) سه سر دو سر

ج) سه سر چهارسر

د) چهار سر سه سر

19. شخصی ابتدا یک دم عمیق انجام داده سپس سعی می کند تا آنچه که می تواند هوای داخل شش های خود را در یک بادکنک وارد نماید. هوایی که وارد بادکنک می شود نشان دهنده کدام حجم تنفسی است؟

الف) هوای ذخیره دمی

ب) هوای ذخبره باردمی

ج) ظرفیت حیاتی

د) ظرفیت کل ششی

20. در آزمایش تشخیص گروه خونی خون فرد فقط با آنتی کور D آگلوتینه می شود. گروه خونی آن فرد کدام است؟

الف)AB+

ب)O+

ج)AB-

د)O-

21. در کدام یک از موارد زیر در مغز (احتمالا مغز باید حذف شود چون در آن صورت سوال غلط می شود) ماده سفید ماده خاکستری را در بر گرفته است؟

الف) بصل النخاع و نخاع

ب) مخ و مخچه

ج) مخ و بصل النخاع

د) مخچه و ساقه مغز

22. اگر تصویر نمونه ی 50 میکرومتری در زیر میکروسکوپ نوری با عدسی چشمی 10X برابر 2 سانتی متر باشد بزرگ نمایی عدسی شیئی چقدر است؟

الف)4

ب)10

ج) 40

د)100

23.کدامیک از اندام های زیر در سمت راست شکم قرار دارد؟

الف) روده کور و طحال

ب) پیلور و آپاندیس

ج) راست روده و طحال

د) کبد و قولون پایین رو

24. کدام ماهچه در مجاورت ماهیچه دلتایی قرار دارد؟

الف) جناغی ترقوه ای پستانی

ب) راست شکمی

ج) پشتی بزرگ

د) ذوزنقه ای

25. تعداد استخوان های کدام بخش از دست و پا متفاوت است؟

الف)کف

ب) انشگتان

ج) مچ

د) ساعد و ساق

26. جهت قوس آئورت و نوک قلب به ترتیب کدام سمت بدن است؟

الف) چپ راست

ب) راست راست

ج) راست چپ

د) چپ چپ

27. از بررسی ساختار مربوط به گوش کدام یک از استخوان های گوش میانی به ترتیب به گوش درونی و پرده صماخ متصل هستند؟

الف) رکابی چکشی

ب) چکشی رکابی

ج) سندانی چکشی

د) رکابی سندانی

28. از راه های عملی برای مشاهده توام بافت پارانشیم و کلانشیم است:

الف) تهمیه و شماهده برش ها عرضی از ساقه گیاهان خانواده نعناع

ب) تهیه و مشاهده برش های طولی از ساقه گیاهانی که قدری مسن تر باشند

ج) هر یک از این دو بافت روش علمی جداگانه داشته و همراه هم مشاهده نمی شوند

د) تهیه و مشاهده برش های عرضی ساقه گیاهان نهانزادان آوندی بهتر است

29. بهترین و کامل ترین روش برای دیدن بافت ماهیچه ای مخطط عبارت است از:

الف) استفاده از گوشت معمولی گذاشتن در اسید قوی تهیه برش طولی و مشاهده

ب) قطعات گوشت در اسید استیک قوی ریشه ریشه کردن طولی رنگ آمیزی و مشاهده

ج) قطعات گوشت در اسید استیک ضعیف ریشه ریشه کردن طولی رنگ آمیزی و مشاهده

د) بافت ماهیچه ای در نیترات نقره تهیه نمونه نازک طولی رنگ آمیزی و شماهده

30. در بشره تره در زیر میکروسکوپ کدام مورد دیده نمی شود

الف) سلول اپیدرم

ب) نگهبان روزنه

ج) پارانشیم نرده ای

د) هسته

31. برای دیدن هسته کدام سلول قبل از رنگ آمیزی باید آن را در حلال آلی جوشاند

الف) گلبول قرمز

ب) مخمر

ج) سلول های بشره پیاز

د) سلول های خزه