تبلیغات
وبلاگ آموزشگاه بعثت - المپیاد زیست
یکشنبه 28 تیر 1388

المپیاد زیست

   نوشته شده توسط: ف باقری    نوع مطلب :المپیاد ،

 

1. علت بالاتر بودن سرعت انتشار دی اکسید کربن نسبت به اکسیژن چیست؟

1) تراوایی بالاتر غشاء نسبت به کربن دی اکسید

2) پایین تر بودن pH

3) بالاتر بودن انحلال پذیری

4) بالاتر بودن دلتا p

 

2. چند مورد از ماکرومولکول های دارای شرایط کامل می توانند هورمون باشند؟

1) 1                 2)4                  3)2                  4)3

 

3. به ترتیب در جلبک آبی سبز و جلبک قهوه ای چند RNA Polymerase وجود دارد؟

1)1 و 3                        2)3و1              3)3و3              4)1و1

 

4. DNA polymerase I & a به ترتیب چه عملی را انجام می دهند و مربوط به کدام جاندار هستند؟

1) براندازی RNA primer و همانند سازی DNA هسته

2) همانند سازی DNA  هسته و براندازی RNA primer

3) هر دو براندازی RNA primer

4) هر دو همانند سازی DNA  هسته

 

5. واژه rDNA بیانگر کدام است؟

1) نوعی اسید نوکلئیک که در ساختار ریبوزوم به کار می رود.

2) نوعی اسید نوکلئیک که در محل اصلی آن هسته است.

3)نوعی اسید نوکلئیک که برای اتصال زیر واحد های ریبوزومی در سیتوسول به کار می رود.

4) نوعی اسید نوکلئیک انتقال دهنده ی اسید های آمینه است.

6. علت rigor mortis یا جمود نعشی چیست؟

1) از کار افتادن کنترل عصبی                    2) از کار افتادن کنترل هورمونی

3) کاهش شدید کلسیم                 4) اثر مولد کزاز

 

7. در شکل روبرو چند آنزیم وجود دارد؟ ( وجود دو چنگال همانند سازی یا replication fork ) در دو طرف رشته دی ان ای و دو دایره در چنگال های همانند سازی امیدوارم فهمیده باشید)

1)1

2)2

3)4

4)3

8. عمل کدام آنزیم به rRNA هم نسبت داده شده؟

1) توپوزومراز

2) لیگاز

3) پپتیدیل ترانسفراز

4) هلیکاز

9. کدام یک در حالت عادی بزرگ تر است (معمول)؟

1) tRNA

2) mRNA

3) hnRNA

4)rRNA

10. با محاسبه صرف انرژی انتقال از غشا NADH چند ATP تولید می کند؟

1) 1.5

2) 2

3)2.5

4) 3

5)3.5

11. بیشترین ذرات توسط کدام یک در یک مرحله می توانند وارد شوند؟

1)پینوسیتوز

2)آندوسیتوز

3) فاگوسیتوز

4) اگزوسیتوز

12. در کدام یک از اندام های زیر خون سیاهرگ مواد تمیزتری و مفید تری دارا نمی باشد؟

1) کلیه

2) شش ها

3) وزیکول سمینال

4) آبشش

5) کیاسمای بینایی تالاموس

13. اگر با در دست داشتن نوکلئوتید و سلول های پانکراس بخواهیم آمینو اسید به دست بیاوریم چند مورد از موارد زیر لازم می باشد؟

.I آنزیم های شرکت کننده در گلوکونئوژنر .II استفاده از سانتریفیوژه شیب چگالی .III الکتروفورز SDS-PAGE

.IV کروماتوگرافی میل ترکیبی .V آنزیم دی ان ای توپوزومراز .VI آنزیم پروتئاز

1)             I III V 2) I  II            3) I II VI      4)       I II III VI V 5) IV I

14. با توجه به اینکه شکل و ساختار میتوکندری در سلول های مختلف بدن متفاوت است انتظار دارید پیچ خورده ترین سطح مربوط به کدام سلول باشد؟

1) سلول عصبی                          2) سلول ماهیچه ای

3) سلول بافت پوششی                  4) سلول بافت استخوان

15.کدامین اثری مخالف کربن دیوکسید دارد؟

۱) اتیلن ۲) ژیبرلین ۳) اکسین

۴) سیتوکینین ۵) آبسیسیک اسید

۱6. می دانیم غشای پلاسمایی سلول های گیاهی با دیواره سلولی پوشیده شده است. کدام مورد در انتقال مواد از بیرون تارکشنده به داخل سلول نقش دارد؟

۱) آندوسیتوز

۲) انتشار ساده ۳) انتشار تسهیل شده ۴) انتقال فعال ۵) هیچکدام

17.کدامیک از سازگاری های مربوط به روزنه گیاه برای کمتر از دست دادن کربن دیوکسید نمی باشد؟

۱)‌فتوسنتز C4

2) قرارگیری بیشتر در سطح زیرین

۳) فرورفتگی برک در محل روزنه

۴) اندازه کوچک

۱8. نقص اصلی و مهم فتوسنتز C3 به ترتیب به چه علت و مربوط به کدام مرحله اصلی فتوسنتز است؟

۱) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلاز- مرحله تاریکی

۲) انتخاب طبیعی راه های ممکن را ترویج می دهد نه راه های بهتر را - مرحله تاریکی

۳) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلازـ فتوسیستم II

۴)‌انتخاب طبیعی راه های ممکن را ترویج می دهد نه راه های بهتر- فتوسیستم II

۵) عملکرد آنزیم روبیسکو دکربوکسیلاز- فتوسیستم I

۱9. در صورتی که فراوانی الل a در جامعه ۰.۲ باشد اگر فرد هتروزیگوتی با فرد نامعلومی ازدواج کند به چه احتمالی فرزند دوم هموزیگوت غالب می شود؟ (فرزند اول هموزیگوت غالب بوده)(احتما به دست آمده دقیق محاسبه شود)

۱)چهل در صد                               ۲) بیست در صد     ۳) سی و دو درصد

 ۴) هشت درصد            ۵) هیچکدام

20. گروه خونی فرزندی +AB است. کدامیک از زوج های زیر نمیتوانند به هیچ وجه والدین وی باشند؟ (‌پدر سمت چپ نوشته شده)

۱) ب منفی و آ ب مثبت ۲)‌ آ ب منفی آ ب مثبت

۳) آ منفی و آ ب منفی ۴) آ مثبت و آ ب مثبت

۵)‌ هر چهار گزینه می تواند درست باشد

21. به ترتیب چند گونه از جنس Homo کشف شده اند و کدامیک بیشتر در زمین زندگی کرده اند؟

۱) ۲ گونه, Homo erectus

۲) ۳ گونه, homo sapiens

3)۲ گونه, Homo sapiens

4)۳ گونه, Homo erectus

5)۳ گونه, Homo sapiens

22. حذف کدامیک از چرخه نیتروژن منجر به اختلال کمتری می شود؟

۱) انسان ۲) یوباکتری

۳) سکویا دندرون گیگامنیوم

۴) پنیسلیوم

باتوجه به اطلاعات ذیل به سوالات 23 تا ۲5 پاسخ دهید.

تفاوت رشد جمعیت باکتری ها در محیط کشت محدود و در طبیعت از چند لحاظ بررسی می شود. نمودار رشد هر نوع باکتری در محیط کشت ثابت به صورت روبروست: (ابتدا کمی ثابت ماندن و بعد رشد تا انتهای a و رسیدن به b که ثابت ماندن جمعیت است و سپس c که کم شدن افراد است.

در طبیعت اگر مساله رقابت محدودست منابع و .... وجود نداشته باشد الگوی رشد جمعیت باکتری ها به صورت نمایی می باشد اما اگر محدودیت های ذکر شده وجود داشته باشد مانند اکثر جانداران الگوی رشد تا مرحله b پیش رفته ثابت می ماند.

23. کدام ویژگی باکتری ها امکان پذیر بودن وجود الگوی رشد نمایی را نسبت به دیگر جانداران میسر تر می کند؟

۱) تقسیم سریع ۲) فراوانی جهش ۳) عدم احتیاج به مراقبت از نسل جدید

۴) مهاجرت ۵) توانایی تداوم در شرایط مختلف سخت

24. کدام یک از جانداران زیر می توانند مانند باکتری ها در کره زمین رشد نمایی داسته باشند؟

۱) فیل ۲) انسان ۳) جانوران دارای نظام چند همسری( پلی گینی و پلی آندری)

۴) کلیه جاندارانی که در شرایط ذکر شده باشند قادراند.( عدم رقابت عدم محدودیت منابع عدم کمبود جا و ....)

25. آیا در مدت زمان طولانی ممکن است در طبیعت الگوی رشد نمایی در مورد جانداری صدق کند؟

۱) بلی ۲) خیر

۲6.میمون رزوس دارای نوزادی است که مادر مصنوعی فلری که به او شیر می دهد را به مادر مصنوعی از پشم و پارچه و نرم که هیچ کاری برای او نمی کند ترجیح نمی دهد. این بیانگر چیست/

۱) صفاتی که موجب جلب فرزند می شوند در این میمون میزان عمل و کاری است که مادر انجام میدهد.

۲)‌میمون رزوس مادر ممکن است فرزند خود را با فرزند جانداری دیگر اشتباه بگیرد( بعد از چند روز مادری کردن )

۳) میمون رزوس نوزادی که گرم باشد و بهتر بتوان در آغوش او ماند را ترجیح می دهد.

۴) نسل میمون رزوس در صورت عدم اثر انتخاب طبیعی به علت این مورد بالاخره منقرض خواهد شد.

۲7. اریتروسیت ها هسته ندارند. پروتئین های مورد نیازشان را چگونه سنتز می کنند؟

۱) کلیه ذخایر پروتئینی س از جدایی از مغز استخوان در آن جمع شده اند.

۲) عمر کوتاه احتیاجی به سنتز پروتئین ندارد.

۳) ذخایر mRNA این نیاز را با ریبوزوم ها برطرف می کنند.

۴) پروتئین ها توسط گروه خاصی از سلول ها از پلاسمای خون جذب اریتروسیت می شوند.

۲8. کدامیک در مورد تعادل صید صیاد صحیح است؟

۱) پس از کم شدن جمعیت صید جمعیت صیاد هم کم شده و فرصت برای ازدیاد جمعیت صید ایجاد می شود.

۲)‌صیاد در برخی گونه ها صید های پیر و بیمار را استفاده کرده از دیگران چشم پوشی می کند.

۳) فرومون ها باعث مهاجرت صیاد حین ازدیاد جمعیت می شوند مانند آنچه در ملخ مهاجر صورت می گیرد.

۴) یوجنیکز صید هایی را که نسبت به صیاد مقاوم اند بیشتر کرده و صیاد صید دیگری بر می گزیند.

۲9. چرخه زندگی در کدامیک دیپلوهاپلونتیک نیست(تناوب نسل ها)؟

۱) ولوکس ۲) کلامیدوموناس ۳) دوترومیست ها ۴) هپاتیکوفیتا ۵) آنتوفیتا